Cogmed Training

De Cogmed methode traint het werkgeheugen, aandacht en concentratie effectief en met blijvend resultaat. Het werkgeheugen, aandacht en concentratie maakt deel uit van een groter geheel, namelijk de executieve functies. Het werkgeheugen speelt een belangrijke, vaak voorwaardelijke rol bij andere executieve functies zoals planning, ordelijkheid, gedragsevaluatie, emotieregulatie, taakinitiatie, inhibitie en flexibiliteit, maar ook bij hyperactiviteit.

Problemen met het werkgeheugen komen vaak voor bij kinderen en jongeren maar ook bij volwassen. Dit heeft een grote impact op het leerproces en/of gedrag.

Ook kinderen, jongeren of volwassenen zonder nadrukkelijke problemen kunnen profijt hebben van de training.

 

Cogmed is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en is effectief bewezen en gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en kan thuis worden gedaan met begeleiding op afstand.

Wat is het werkgeheugen?

Het werkgeheugen is een belangrijk onderdeel van ons brein, dat we dagelijks gebruiken. Het werkgeheugen gebruiken we om korte tijd informatie vast te houden en te verwerken. In het dagelijks leven gebruiken we ons werkgeheugen bij het onthouden van instructies, lezen van een tekst, voeren van een gesprek, oplossen van problemen, controle houden over impulsen en het vasthouden van concentratie. Dus: bij bijna alles waar je je aandacht bij moet houden. Uit onderzoek blijkt dat hoe beter het werkgeheugen functioneert, hoe beter je presteert op school of op je werk. Je kunt nog zo intelligent zijn, maar als je werkgeheugen niet goed functioneert kunnen school- of werkprestaties achterblijven.

Herkennen van problemen met het werkgeheugen

Mocht u in onderstaande lijst uw kind of uzelf herkennen dan kan de Cogmed werkgeheugentraining zinvol zijn:

 • Er wordt ondergepresteerd op school/werk
 • Snel afgeleid en kan zich moeilijk concentreren
 • Dingen starten en/of afmaken gaat moeizaam
 • Het blijkt moeilijk om instructies te onthouden en/of ze op te volgen
 • Het is lastig om gestructureerd te werken
 • De planning is slecht, net als vooruitdenken en een goed tijdsbesef hebben
 • Veel zitten dromen
 • Steeds om hulp vragen
 • Opdrachten vergeten
 • Moeite met het onderdrukken van impulsen
 • Het lastig vinden om hoofd- en bijzaken goed te scheiden
 • Het werktempo is trager dan gemiddeld
 • Er zijn leerproblemen, zoals moeite met begrijpend lezen/rekenen
 • Diagnose ADHD, ADD en/of Autisme (ASS), al dan niet met medicatie

Hoe gaat het in zijn werk?

Om de Cogmed training te kunnen volgen is er een PC, laptop of tablet met internetverbinding nodig. Het trainingsprogramma kan thuis of ergens anders worden gevolgd.

De training sluit nauw aan bij de persoonlijke mogelijkheden. Dat betekent dat het er geen sprake is van overvraging, maar wel in samenspraak maximaal wordt uitgedaagd. Naarmate de vaardigheden ontwikkelen worden de oefeningen moeilijker.

Er wordt in goed overleg een passend trainingsschema opgesteld waarin rekening gehouden wordt met de persoonlijke omstandigheden. Op basis daarvan duurt de online training minimaal 5 weken en maximaal 14 weken. Wanneer er gekozen wordt voor de training van 5weken, train je 5 dagen per week, 30-45 minuten per dag. Dus in totaal 25 trainingen. Jongere kinderen trainen korter.

Intake

Na de aanmelding vindt er voorafgaand aan de training een gesprek plaats met ouders of uzelf waarbij de klachten worden besproken en er goed gekeken wordt of u of uw kind baat heeft bij de behandeling.

Startsessie

Tijdens deze sessie zal er uitleg gegeven worden over het programma en zal er samen een sessie met u of met uw kind + een van de ouders worden geoefend. Daarin zullen er tips en adviezen worden gegeven en zullen er afspraken worden gemaakt over de trainingstijden en begeleidingsmomenten.

Training

Tijdens de training zullen er 5 telefonische/beeldbel begeleidingsgesprekken. Een gecertificeerde Cogmed coach doet de begeleiding. In het begeleidingsgesprek worden de vorderingen besproken, tips gegeven en zaken besproken waar u of uw kind tegen aanloopt. Tijdens de training is het de bedoeling dat wanneer het om uw kind gaat u als ouder of een trainingshulp aanwezig bent. Dit zodat het kind de training kwalitatief goed kan doorlopen en gemotiveerd blijft.
De trainingsresultaten kunnen altijd online ingezien worden door kind, ouders, uzelf en de Cogmed coach.

Afronding

Vijf weken nadat de training is afgelopen wordt de behandeling geëvalueerd middels een gesprek en vragenlijsten. U krijgt een rapportage van de behandeling. Uw kind of uzelf kan vervolgens nog 100 mini-sessies doen om de resultaten vast te houden.

Follow-up

Vijf of zes maanden na de training wordt er (telefonisch of via beeldbellen) contact met u opgenomen om het effect van de behandeling op langere termijn te bespreken.

Kosten en vergoeding

De kosten van de Cogmed Werkgeheugen Training zijn € 750,-.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden voor volwassenen de kosten van deze training. Informeer bij uw zorgverzekeraar of dit voor u geldt.

Als de Cogmed onderdeel is van een behandeltraject van een kind t/m 18 jaar wordt dit vergoed vanuit de Jeugdwet. De licentiekosten ad €100,- vallen niet onder deze vergoeding en zullen altijd in rekening worden gebracht bij ouders/verzorgers.

Voor organisaties en bedrijven bedragen de kosten € 750,- exclusief BTW.

Hiervoor krijg je:

 • Een persoonlijke licentie die toegang geeft tot de onlinetraining;
 • Intakegesprek en afname van vragenlijsten en in kaart brengen van de klachten
 • Startsessie
 • 5 telefonische/beeldbel voortgangsgesprekken;
 • Een evaluatiegesprek 5 weken na afronding training en een eindrapportage.
 • Een follow-up gesprek 5 maanden na afronding (telefonisch of middels beeldbellen).
 • 5 extra trainingsdagen en 100 minisessies om zo de behaalde resultaten vast te houden. Een minisessie kost maar 10 tot 15 minuten per dag, tweemaal per week.

Aanmelding

De Cogmed Werkgeheugen Training kan het gehele jaar gevolgd worden. Indien gewenst ook tijdens de zomermaanden, na overleg hoe dit samen vorm te geven. Zo profiteert u of uw kind optimaal van de training na de vakantie of aan het begin van het nieuwe schooljaar. Wanneer u meer informatie wilt en/of wilt aanmelden voor een gesprek om te bepalen of deze training geschikt is, neemt u dan contact met ons op.

Meer informatie en gratis uitproberen?

Informatie (in het Engels): www.cogmed.com

Gratis uitproberen: https://training.app.cogmed.com/demo

 • stel rechts bovenin de juiste taal in;
 • kies Standard of Light;
 • kies “Create” of “Focus”.

Disclaimer

De Cogmed Werkgeheugen Training is niet bedoeld ter vervanging van medische hulp of als vervanging van voorgeschreven medicatie. Wetenschappelijk onderzoek naar deze methode heeft sterk verbeterde resultaten bewezen, maar de effecten en resultaten per individu kunnen nooit worden gegarandeerd en kunnen per individu verschillen.